www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow » Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie

Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie

Mamy XXI wiek. Zewsząd mówi się o recesji gospodarki, bezrobociu. Świat jednak idzie do przodu. Rozwój gospodarki jest tak ogromny, że trudno przeciętnemu człowiekowi nadążyć. U wielu ludzi pojawia się więc zmęczenie spowodowane koniecznością ciągłego doskonalenia się, rekwalifikacji. Zmiany dotyczą nie tylko rozwoju gospodarczego, ale także podejścia do jednostki jako pracownika. Współczesne firmy – chcąc utrzymać się na rynku – musza dostrzec potencjał tkwiący w pracowniku i muszą umieć ten potencjał docenić i rozwijać.

Zdaniem Józefa Penca proces motywowania należy traktować szeroko i nie ograniczać go wyłącznie do polityki kreowania i różnicowania płac. Jeśli bowiem ma być skuteczny, powinien obejmować cały kompleks oddziaływań dostosowanych do systemów wartości i oczekiwań pracowników1. Powinien on obejmować następujące czynności2:

Tak pojmowane motywowanie wymaga podejścia systemowego, tzn. tworzenia w firmie pewnego układu logicznie spójnych i wzajemnie wspomagających się środków motywacji (motywatorów), a także ich zespołów działających na zasadzie wzmocnienia i dających „efekt synergetyczny”(Penc, 2000).

Do wspomnianych środków motywacji można zaliczyć m.in. kształtowanie wyższych zarobków, tworzenie ścieżki kariery w przedsiębiorstwie, pobudzanie zainteresowania, a więc i zaangażowania pracowników, zwracanie należytej uwagi na świadczenia socjalne i warunki pracy. Duże znaczenie jako środek motywacji ma również partycypacja pracownika w podejmowaniu decyzji, która pobudza do twórczej pracy dzięki poszerzeniu możliwości wyboru, a więc stworzeniu większej swobody działania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Motywacja: teoria a praktyka


Motywacyjne kształtowanie płac


Pozapłacowe środki pobudzania motywacji


Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych


Motywowanie w okresie recesji


Antymotywacja – błędy w motywowaniu


Mobbing – patologia motywowania pracowników


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.