www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow » Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B » Firma A

Firma A

Firma A jest Agencją Reklamową działającą na rynku od 1992 roku.

Struktura Firmy A

Firma A zajmuje się organizacją akcji promocyjnych i merchandisingu na zlecenie. Jest stosunkowo małą firmą na polskim rynku. Trudno jest jednak jednoznacznie określić ile osób zatrudnia. W ciągu akcji promocyjnej, obsługiwanych jest przez Firmę około 300 – 400 marketów w Polsce (super i hipermarketów). Za pośrednictwem koordynatorów zatrudnianych jest do bieżącej akcji promocyjnej około 200 hostess. Nierzadko organizowanych jest kilka akcji promocyjnych równolegle – dla kilku firm. Wówczas liczba ta wzrasta do 300 – 400 hostess. Koordynacją pracy hostess zajmują się regionalni koordynatorzy, którzy podlegają centrali. Hostessy pracują na podstawie umowy – zlecenia, nie sa więc pracownikami Firmy w prawnym znaczeniu tego słowa16.

Firma A zatrudnia na terenie całej Polski 49 osób z czego:

Strukturę organizacyjną Firmy A pokazuje Rys. 3.1.Rys. 3.1. Struktura organizacyjna Firmy A

Źródło: opracowanie własne

Koordynatorzy regionalni zajmują się koordynacją akcji promocyjnych, a więc zatrudnianiem i kontrolą hostess pracujących przy akcji, dbaniem o towar promocyjny itd. To od ich pracy i rzetelności zależy podpisywanie umów na organizację akcji promocyjnych i prowadzenie merchandisingu. Osoby pracujące w centrali firmy tak naprawdę niewiele mogą zrobić, aby kontrahent był usatysfakcjonowany z przeprowadzanych akcji. To od pracy regionalnych koordynatorów zależy końcowy efekt. Cztery osoby pracujące w centrali nie są w stanie przebywać w 150 halach super- hipermarketów naraz. Nie są w stanie skontrolować pracy każdej hostessy. Tego mogą dokonać tylko koordynatorzy regionalni, którzy mają do kontroli kilka super- i hipermarketów. Centrala, współpracując z przedstawicielami handlowymi danej firmy, pomaga w rozwiązywaniu problemów, ustala terminy promocji i szkoleń dla hostess itd.

Widać więc, że tylko dobra komunikacja między centralą firmy a koordynatorami regionalnymi przyniesie sukces, a więc przyniesie kolejne umowy z firmami zlecającymi. Nawet najlepiej pracująca centrala z najlepszymi pracownikami nie osiągnie nic bez rzetelnej pracy koordynatorów regionalnych.

Możliwości i ograniczenia stosowania systemów motywacyjnych w firmie A

Firma A ma więc bardzo trudną sytuacje pod dwoma względami – ograniczony kontakt z pracownikami i bardzo dużą zależność powodzenia w realizacji zleconego zadania od pracowników. Posiada jednak w ręku ogromny atut – osobisty kontakt z każdym pracownikiem.

‘Szef’ firmy zna każdego pracownika. Z każdym jest na ‘ty’. To pozwala na bliższe kontakty interpersonalne, ale i też stwarza pewne niebezpieczeństwa. Zaciera się w pewnym momencie granica między relacją „ja-ty”, a „szef - pracownik”. Każda ze stron musi wiedzieć kiedy szef jest szefem, a kiedy kolegą i kiedy pracownik jest pracownikiem, a kiedy kolegą. Jeśli obie strony potrafią tę granicę wytyczyć otwierają się ogromne możliwości w motywowaniu pracowników.

Po każdej ważnej akcji promocyjnej organizowane jest zebranie w siedzibie firmy. Podczas tego spotkania omawiane są wyniki pracy - sprzedaży promowanych produktów w poszczególnych halach. Dla trzech najlepszych koordynatorów przyznawane są premie wręczane osobiście przez ‘szefa’ firmy z podziękowaniami za współpracę17. Dla najlepszych hostess podwyższana jest stawka godzinowa za pracę.

Po zakończeniu zebrania wszyscy pracownicy zaproszeni są na kolację, która przemienia się w spotkanie towarzyskie. To bardzo zjednuje ludzi i powoduje, że w pewnym sensie utożsamiają się z firmą. Działa tu zasada wzajemności – „ty jesteś uczciwy wobec mnie – ja jestem uczciwy wobec ciebie”.

Bardzo ważne jest to, iż przed rozpoczęciem akcji promocyjnej hostessy są poinformowane, jakie stawki za godzinę pracy obowiązują podczas akcji, a także podany jest tzw. „target” – a więc sprzedaż, jaką hostessy mają do zrealizowania podczas akcji w poszczególnym hipermarkecie. „Target” jest opracowany indywidualnie dla każdej hali. Nie można bowiem przyjąć, że hostessy w sieci Geant w Toruniu wykonają taką samą sprzedaż, jak hostessy w sieci Makro w Warszawie. Więc „targety” są możliwe do osiągnięcia – są realne. To motywuje hostessy do uczciwej pracy. Bowiem za wykonanie planu sprzedaży w danej hali zwiększane są stawki godzinowe. Ważne tu jest też to, że hostessy muszą współpracować ze sobą, gdyż liczy się ich wspólna praca – wspólny efekt tej pracy w postaci zrealizowanej ilości sprzedaży.

Firma A ma więc szansę na motywowanie pracowników w postaci indywidualizacji kontaktów. Jednak ogromnym ograniczeniem jest sporadyczność kontaktów z poszczególnymi pracownikami. Telefon i Internet nie zastąpią spotkania ‘twarzą w twarz’. Pracownicy Firmy A nie są szeregowymi pracownikami przychodzącymi do pracy na 8.00 i wychodzącymi o 16.00. Pracują po 2 godziny jednego dnia i 15 godzin – drugiego, trzeciego nie pracują w ogóle itd.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.